fbpx

Obchodní podmínky

vydané v souladu s ust. § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“)

 

Název:                                   NextGenTA, s.r.o.

Sídlo:                                      Klíčova 1277/2a, Brno – Černovice

IČ:                                           09795952

Zapsaná:                                u Krajského soudu v Ostravě pod vložkou C 84366/KSOS

E-mail:                                    info@nextgenta.com         

Tel.:                                        +420 721 202 540

 

(dále jen „Prodávající“)

 

 1. Základní ustanovení
  • Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Obchodní podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti Prodávajícího a fyzické osoby, která s Prodávajícím uzavírá smluvní vztah buď mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující“), a to prostřednictvím webového rozhraní dostupného z webové stránky Prodávajícího nextgenta.com (dále jako „Obchodní portál“). Předmětem uvedeného smluvního vztahu (dále jako „Smlouva“) je zpřístupnění služeb nabízených Prodávajícím na webové adrese dle předchozí věty.
  • Prodávající a Kupující každý jednotlivě též označováni jako „Smluvní strana“ a společně označováni též jako „Smluvní strany“.
  • Ustanovení Obchodních podmínek je nedílnou součástí Smlouvy uzavírané mezi Smluvními stranami přes Obchodní portál. Jsou-li ujednání ve Smlouvě a Obchodních podmínkách odchylné, mají přednost ujednání ve Smlouvě.
  • Služby poskytované Prodávajícím dle této Smlouvy jakož i veškeré materiály a podklady s tím související nesmějí být bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jakýmkoli způsobem ze strany Kupujícího nahrávány, kopírovány či dále šířeny.
  • Tyto Obchodní podmínky a Smlouva se uzavírají v českém jazyce a řídí se právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 

 1. Uzavření Smlouvy
  • Náklady vzniklé Smluvním stranám v souvislosti s uzavřením Smlouvy (např. náklady na internetové připojení a telefonní služby), nese každá ze Smluvních stran sama. Tyto náklady se neliší od základní sazby.
  • Kupující může provést objednávku služeb nabízených Prodávajícím na Obchodním portálu pouze prostřednictvím registrovaného uživatelského účtu (viz čl. 4 Obchodních podmínek), a to provede-li v Obchodním portálu za pomoci svého uživatelského účtu objednání služeb.
  • Objednávku lze provést nejpozději 2 (dva) pracovní dny před termínem objednávané služby v případě, že daná služba má pevně stanovené datum.
  • Při zadávání objednávky si Kupující vybere službu, případně termín (je-li na výběr). Zadávání objednávky se provádí formou objednávkového formuláře.
  • Kupující současně při vyplnění objednávky pomocí zaškrtnutí vyznačeného políčka dává Prodávajícímu ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. 4. 2016, souhlas s nahrávkou jeho účasti na objednávané službě a jejím následným komerčním využitím pro potřeby Provozovatele (úplatné poskytnutí nahrávky jiným osobám). Tento souhlas je zároveň doplněn odkazem na Zásady ochrany a zpracování osobních údajů a pravidla používání Cookies Prodávajícího. Zaškrtávací políčko současně slouží pro udělení výslovného souhlasu dle ust. § 1837 písm. a) a l) ObčZ, tedy s poskytnutím plnění i před koncem lhůty pro odstoupení od Smlouvy – podrobněji viz čl. 6 Obchodních podmínek. Bez zaškrtnutí tohoto souhlasu nelze v objednávce pokračovat.
  • Před odesláním objednávky je Kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko objednat. Kupující je sám odpovědný za to, že údaje uvedené v objednávce jsou správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení Kupujícího o tom, že se seznámil s Obchodními podmínkami a Zásadami ochrany a zpracování osobních údajů a pravidly používání Cookies, na které je v objednávkovém formuláři uveden odkaz, a které jsou dostupné na webové adrese Obchodního portálu. Odesláním objednávky vyjadřuje Kupující souhlas s uvedenými podmínkami.
  • Bez zbytečného odkladu po obdržení objednávky zašle Prodávající Kupujícímu potvrzení o doručení objednávky na e-mailovou adresu, kterou Kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření Smlouvy. Přílohou potvrzení o doručení objednávky je URL odkaz na aktuální Obchodní podmínky Prodávajícího. Smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky Prodávajícím, které se provádí samostatným oznámením o přijetí objednávky doručeným na e-mailovou adresu Kupujícího – součástí tohoto oznámení je i zaslání písemného formuláře pro případné odstoupení od Smlouvy dle čl. 6 Obchodních podmínek a faktura – daňový doklad – pro zaplacení dle čl. 5 Obchodních podmínek.
  • Prodávající není povinen k jím nabízené službě uzavřít s Kupujícím Smlouvu.
  • V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže Prodávající splnit, zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu o této skutečnosti oznámení a pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh Smlouvy, Smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením Kupujícího o přijetí této pozměněné nabídky Prodávajícímu zpět na jeho e-mailovou adresu.
  • Všechny objednávky Kupujícího přijaté Prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku pouze do doby, dokud není Kupujícímu ze strany Prodávajícího doručeno oznámení o přijetí objednávky (tj. druhý e-mail Prodávajícího po zaslání objednávky). Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu Prodávajícího uvedené v těchto Obchodních podmínkách.
  • Změna Kupujícího (postoupení Smlouvy) není z důvodu zpracování osobních údajů dle objednávky přípustná.

 

 1. Informace o nabízené službě a ceně
  • Informace o službách nabízených Prodávajícím, včetně jejích hlavních vlastností a ceně, jsou uvedeny u jednotlivých položek v katalogu Obchodního portálu nebo v ceníku zveřejněném na stránkách Obchodním portálu. Ceny služeb jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů. Ceny služeb zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v Obchodním portálu. Pro Smluvní strany je ale závazná cena, která byla u služby uvedena v době odeslání objednávky Kupujícím. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy na základě individuálně sjednaných podmínek.
  • Pro služby nabízené Prodávajícím platí, že se jedná o online výuková videa, další písemné a jiné vizuální nebo audiovizuální online materiály. Účelem těchto vzdělávacích materiálů je sdílet know-how z oblasti náboru a výběru pracovníků, jejich zapracování a dalších činností personálního charakteru, a to pomocí digitálního obsahu v podobě online videí, webinářů, online praktických materiálů ke stažení a dalších souvisejících služeb na různá témata pro majitele, ředitele, vedoucí pracovníky a personalisty malých, středních a velkých podniků. Systém NEXTGENTA slouží zejména jako možnost ke vzdělávání a seberozvoji v dovednostech potřebných pro business prostředí malých, středních a velkých podniků. Toto ustanovení má pouze informativní charakter.
  • Veškerá prezentace služeb umístěná v katalogu Obchodního portálu je informativního charakteru. Předchozí věta se nevztahuje na informace uváděné o hlavní náplni služby (tematické vymezení), termínu konání, délce konání a ceně nabízené služby.
  • Kupující je sám odpovědný za kvalitu svého internetového připojení potřebného pro řádné přijetí plnění dle Smlouvy.
  • Nedohodne-li se Prodávající s Kupujícím jinak, nelze případné slevy z ceny navzájem kombinovat.
  • Svou účast potvrzuje Kupující zaplacením ceny dle podmínek stanovených čl. 5.

 

 1. Uživatelský účet
  • Na základě registrace Kupujícího provedené v Obchodním portálu přistupuje Kupující do svého uživatelského účtu, ze kterého může provádět objednávání služeb. Objednávat služby bez registrace Prodávající neumožňuje.
  • Při registraci do uživatelského účtu a při objednávání služeb je Kupující povinen uvádět pravdivé údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen opravit, doplnit nebo jiným vhodným způsobem aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání služeb jsou Prodávajícím považovány za správné.
  • Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen e-mailem a heslem. Kupující je povinen ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu zachovávat mlčenlivost a Prodávající na tomto základě nenese odpovědnost za případné zneužití uživatelského účtu třetími osobami.
  • Kupující není oprávněn umožnit využívání jeho uživatelskému účtu třetím osobám.
  • Prodávající může uživatelský účet zrušit, a to zejména v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti ze Smlouvy, těchto Obchodních podmínek, nebo své povinnosti vyplývající z jiných podmínek určených pro účast v Projektu.
  • Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou hardwarovou a softwarovou údržbu Obchodního portálu.

 

 1. Platební podmínky
  • Cena za služby dle Smlouvy je cena, která je uvedená u služby na Obchodním portálu v době odeslání objednávky Kupujícím. Toto ustanovení nevylučuje sjednání Smlouvy na základě individuálně sjednaných podmínek. Obdobně viz čl. 3.1.
  • Cenu služeb dle Smlouvy hradí Kupující buď to bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího – č. ú. ______________, vedený u _________________, a to na základě Prodávajícím vystavené faktury – daňového dokladu, nebo prostřednictvím implementované platební brány. U platby bezhotovostním převodem je třeba uvést správný variabilní symbol, který je uvedený ve vystavené faktuře – daňovém dokladu.
  • Cenu služby lze uhradit i uplatněním poukazu, a to zadáním speciálního kódu do objednávkového formuláře. Bude-li cena takto objednávané služby vyšší, než je cena poukazu, je třeba rozdíl ceny služeb uhradit dle předchozího ustanovení.
  • Cena služby je splatná do 5 (pěti) dnů od uzavření Smlouvy. V takovém případě je závazek Kupujícího uhradit cenu služby splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Prodávajícího.
  • Prodávající je povinen Kupujícímu neprodleně po přijetí platby zaslat Kupujícímu potvrzení o přijetí platby na bankovní účet Prodávajícího. Potvrzení o přijetí platby bude v takovém případě odesláno na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce.

 

 1. Právo na odstoupení a reklamační podmínky
  • Kupující má právo od Smlouvy odstoupit. Lhůta pro odstoupení od Smlouvy činí 14 (čtrnáct) dnů ode dne uzavření Smlouvy. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od Smlouvy musí Kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě dle předchozí věty. Právo na odstoupení od Smlouvy se nevztahuje na níže uvedené výjimky.
  • Kupující nemůže od Smlouvy odstoupit, jde-li:
  • o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,
  • o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy a Prodávající před uzavřením Smlouvy sdělil Kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od Smlouvy,

a v dalších případech uvedených v § 1837 ObčZ.

 • Pro účely Smlouvy dává Kupující Prodávajícímu v souladu s čl. 6.2 a ust. § 1837 ObčZ před odesláním objednávky výslovný souhlas s poskytováním služeb před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy, a to tehdy, má-li být objednaná služba uskutečněna v termínu pro odstoupení od Smlouvy. Souhlas platí i v případě, že Prodávající před uplynutím lhůty pro odstoupení od Smlouvy dodá Kupujícímu digitální obsah mimo hmotný nosič. V takových případech nemá Kupující právo na odstoupení od Smlouvy. Tento souhlas je potvrzen formou vyplnění zaškrtávacího políčka v rámci objednávkového formuláře při přípravě objednávky dle čl. 2.4 Obchodních podmínek.
 • Odstoupení od Smlouvy zašle Kupující na e-mailovou adresu Prodávajícího uvedenou v těchto Obchodních podmínkách, a to ve formě písemného formuláře, který Kupující obdržel současně s oznámením o přijetí objednávky. Prodávající potvrdí Kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře zpětným e-mailovým potvrzením.
 • Odstoupí-li Kupující od Smlouvy, vrátí mu Prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 (čtrnácti) dnů od odstoupení od Smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho přijal, a to stejným způsobem, jakým je Prodávající přijal. V případě odstoupení od Smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo, přetrvává Kupujícímu povinnost uhradit poměrnou část ceny, a proto mu bude vrácen pouze zbytek ceny.
 • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu ve službách. Všechny případné změny dá Prodávající Kupujícímu včas na vědomí, a to na e-mail uvedený v uživatelském účtu/v objednávce.
 • V případě neuskutečnění služby (online webináře) nebo její podstatné části vinou Prodávajícího nebo jím zajištěného hosta/lektora, je Kupující oprávněn si do 3 (tří) dnů od zjištění této skutečnosti formou e-mailové zprávy Prodávajícímu na jeho e-mailovou adresu uvedenou v těchto Obchodních podmínkách vybrat možnost náhradního termínu objednané služby nebo poukaz na jinou službu ve stejné hodnotě nebo vrácení celé uhrazené částky za neposkytnutou službu zpět na účet Kupujícího, a to do 7 (sedmi) dnů o d zaslání e-mailové zprávy.
 • Jestliže Kupující zaplatí za službu dle Smlouvy, ale nevyužije ji, není Prodávající povinen cenu služby Kupujícímu vracet.
 • Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že služba dle Smlouvy bude v části informací týkajících se hlavní náplně služby, obsahu a délce konání poskytnuta dle popisu na Obchodním portálu.
 • Za moment uplatnění reklamačních práv Kupujícího se považuje okamžik, kdy Prodávající obdrží od Kupujícího informaci o nespokojenosti s poskytnutou službou.
 • Uplatnění reklamačních práv musí být ze strany Prodávajícího vyřízeno bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne uplatnění dané reklamace. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy.
 • Jiné možnosti postupu vymezené čl. 6 Obchodních podmínek je možné sjednat pouze po vzájemné dohodě mezi Smluvními stranami.

 

 1. Řešení sporů
  • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z této Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ 00020869. Bližší informace dostupné na https://www.coi.cz/.
  • Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013, ze dne 21. 5. 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line), je Evropské spotřebitelské centrum, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2. Bližší informace dostupné na https://evropskyspotrebitel.cz/.
  • Prodávající je oprávněn k prodeji a nabízení služeb dle Smlouvy na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
  • K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s touto Smlouvu jinak než mimosoudní cestou, jsou (až na zákonné výjimky) příslušné soudy České republiky, které budou aplikovat české právo.

 

 1. Závěrečná ustanovení
  • Smluvní strany si veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručují zpravidla prostřednictvím elektronické pošty. Kupující doručuje Prodávajícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenu v těchto Obchodních podmínkách. Prodávající doručuje Kupujícímu korespondenci na e-mailovou adresu uvedenou v jeho uživatelském účtu.
  • Veškerá ujednání mezi Smluvními stranami dle této Smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak Smluvní strany sjednávají, že se vztah řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
  • Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) ObčZ.
  • Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Obchodního portálu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání Obchodního portálu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Obchodní portál a užívat Obchodní portál nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
  • Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 ObčZ.
  • Smlouva včetně Obchodních podmínek je Prodávajícím archivována v elektronické podobě a nikomu jinému kromě Kupujícího nebo pověřených zaměstnanců Prodávajícího není přístupná.
  • Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Obchodních podmínek. O zásadních změnách bude Prodávající informovat Kupujícího s předstihem na kontaktní e-mail uvedený v uživatelském účtu. Změna Obchodních podmínek nabývá platnosti okamžikem jejího zveřejnění na webové adrese Prodávajícího.

 

Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. 6. 2021.